Co oferujemy?

Administracja

Zarządzanie nieruchomością wymaga sprawnego poruszania się po wielu specjalistycznych obszarach. Aby proces ten przebiegał sprawnie i skutecznie, należy oddać go w ręce osób dla których praca to pasja.

Finanse i księgowość

Zarządzenie nieruchomością niesie za sobą ogromną odpowiedzialność w zakresie księgowo-finansowym. Tylko osoby z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą są w stanie zapewnić bezpieczeństwo Państwa majątku.

Obsługa techniczna

Wykonywanie bieżących kontroli stanu budynku oraz niezwłoczne reagowanie na awarie zapewnia nie tylko trwałość obiektu, ale także spokój Właścicieli. Zapewniamy go od wielu lat. Wiemy, jak robić to najlepiej.

Zobacz pełną ofertę

Obsługa administracyjna

Administracja

 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu, teczek właścicieli oraz innej dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie odczytów wodomierzy i liczników zużycia ciepła zainstalowanych w budynku oraz w lokalach i rozliczanie opłat za zużytą wodę,
 • dokonywanie rozliczeń opłat za media,
 • przyjmowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków właścicieli lokali,
 • przygotowywanie zebrań wspólnoty

Obsługa finansowo-księgowa

Finanse

 • prowadzenie obsługi w zakresie wymiaru opłat z tytułu kosztów zarządu, kosztów bieżącego utrzymania budynku oraz kosztów remontu, opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, kanalizację wywóz nieczystości, oraz innych opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • księgowanie wpłat dokonywanych przez banki, placówki pocztowe i inne, na podstawie wyciągów bankowych,
 • prowadzenie imiennej ewidencji finansowej dla każdego lokalu w zakresie naliczonych opłat oraz dokonywanych wpłat, jak również występujących zaległości i nadpłat,
 • kontrolowanie terminowości wpłat,
 • wystawianie i doręczanie dłużnikom upomnień,
 • podejmowanie działań mających na celu wyegzekwowanie zaległych opłat z zachowaniem trybu dopuszczonego przepisami prawa,
 • dokonywanie przeliczeń wymiaru należności w przypadku zmiany wysokości cen mediów lub innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu,
 • doręczanie właścicielom książeczek opłat,
 • sporządzanie rocznego bilansu,
 • sporządzanie informacji dodatkowej dotyczącej sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie wykazu sald na poszczególnych kontach księgowych narastająco, po zaksięgowaniu każdego miesiąca.

Obsługa techniczna

Technika

 • wykonywanie bieżących kontroli stanu technicznego obiektów,
 • sporządzanie bilansu potrzeb remontowych budynku,
 • zlecanie sporządzenia kosztorysów inwestorskich,
 • ocena pilności realizacji potrzeb remontowych,
 • sporządzanie umów o roboty remontowe,
 • prowadzenie przetargów na roboty budowlane,
 • wyłanianie dostawców i wykonawców prac remontowych,
 • załatwianie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę przy remontach wymagających takiej decyzji,
 • sporządzanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót remontowych,
 • uczestnictwo w realizacji zadań remontowych,
 • uczestnictwo w przetargach oraz udział w odbiorach wykonanych robót,
  prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego,
 • organizowanie działań związanych z likwidacją przyczyn awarii instalacji i urządzeń,
 • pozyskiwanie kredytów termomodernizacyjnych oraz na roboty budowlane,

Roboty konserwatorskie

Konserwacja

 • utrzymywanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stanie sprawności użytkowej,
 • organizacja przeglądów i oględzin stanu technicznego obiektów i ich wyposażenia technicznego oraz zlecanie likwidacji stwierdzonych uszkodzeń i niesprawności technicznych,
 • sporządzanie harmonogramów przeglądów oraz robót występujących w budynku,
 • organizowanie usług pogotowia awaryjnego CO, elektrycznego, wod-kan-gaz.

Czystość i porządek

Utrzymanie czystości

 • organizacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z utrzymywaniem czystości i porządku w budynkach,
 • zlecanie wykonania dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń wspólnego użytku (np. w przypadku plagi insektów itp.),
 • dekorowanie budynków flagami narodowymi w okresach świąt państwowych,
 • przygotowanie budynków do okresu zimowego i wiosennego,
  organizacja i nadzór nad wszystkimi czynnościami związanymi z utrzymaniem czystości terenów bezpośrednio przyległych do budynków.

Chciałbyś nas zatrudnić?

Nie jesteś pewien, masz pytania. Chętnie odpowiemy.

O nas

Firma Administrowanie Nieruchomości Sp. z o.o. wyspecjalizowała się w szeroko pojętym zarządzaniu nieruchomościami. Nasze kompetencje obejmują obsługę administracyjną, finansowo-księgową oraz techniczną nieruchomości. Ponadto zajmujemy się organizacją prac konserwatorskich oraz utrzymaniem czystości i porządku. Nasze doświadczenie oraz kompleksowe podejście do zadania gwarantują Państwu spokój i bezpieczeństwo.

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Sp. z o.o.
ul. Bałuckiego 21/1, 30-318 Kraków
NIP: 676-24-77-347, Regon 123127455

Adres korespondencyjny: ul. Rejtana 11/2, 30-510 Kraków